Warszawa, 30.09.2013r.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Informujemy, że w okresie od dnia 15 lutego 2013r. do dnia 30 sierpnia 2013r.Fundacja „Daj mi czas” mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Bohaterów Warszawy 1 przeprowadziła zbiórkę publiczną na podstawie DECYZJI Nr AO/45/2013, którą wydał dnia 4 lutego 2013r. z up. Prezydenta m.st. Warszawy - Pan Zbigniew Pałasz, Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. W wyniku przeprowadzonej na terenie m.st. Warszawy w okresie od 15.02.3013r. do dnia 30.08.2013r. zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 20 1140 2017 0000 4302 1298 7086 zebrano środki pieniężne w kwocie 15200 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych i 00/100 groszy).

Dochód uzyskany ze zbiórki publicznej został przekazany Pani Katarzynie B-P na pokrycie czesnego oraz zajęć z logopedii Agaty P. za okres I-VII 2013r. w Przedszkolu nr 105/PN/03 w kwocie 9361,68zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i 68/100 groszy).na podstawie okazanej FV nr 02/08/D/2013. W związku z faktem, że środki uzyskane w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej przewyższyły powyżej wskazaną kwotę związaną z opłatami za przedszkole Agaty w ww. okresie, pozostała część uzyskanych środków (pomniejszona o koszty w wys. 119,33zł związane z wydaniem pozwolenia oraz koszty związane z prowadzeniem konta bankowego) w wysokości 5718,99zł (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i 99/100 groszy) została przekazana Pani Katarzynie B-P na rzecz pokrycia przyszłych opłat czesnego i zajęć z logopedii Agaty P. w Przedszkolu nr 105/PN/03 za okres VIII-XII 2013r. Fakturę/faktury za powyżej wskazany okres Pani Katarzyna B-P zobowiązała się przedstawić Radzie Fundacji „Daj mi czas” do dnia 05.12.2013r.

Rada Fundacji „Daj mi czas”