Statut Fundacji „DAJ MI CZAS /wyciąg/

I Postanowienia ogólne

§ 1.

 • Fundacja nosi nazwę „DAJ MI CZAS” i zwana jest w dalszej części Fundacją.
 • Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.12. 2004 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Poznańskiej nr 23 m. 2 przez asesora notarialnego Luizę Zielińską Rep. A nr 9468/2004.
 • Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
 • Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister do spraw edukacji.
 • Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

 • Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 • Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i filie oraz przystępować do innych podmiotów.
 • Dla realizowania postawionych przed nią celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

 • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci.
 • Wzór znaku graficznego oraz wzór pieczęci ustali Rada Fundacji.
 • Osobom zasłużonym dla Fundacji oraz wspierającym ją w realizacji jej celów Fundacja może przyznawać ustanowione przez siebie dyplomy, odznaki i medale oraz inne wyróżnienia.
 • Osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Fundacja może przyznać honorowy tytuł Dobroczyńcy Fundacji.
 • Wszystkie wyżej wymienione wyróżnienia przyznaje Rada Fundacji.
 • Fundacja może obejmować patronatem wybrane placówki oświatowe.

II Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4.

1. Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność społecznie użyteczną.

2. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej związanych z:

1) upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych

2) rozpowszechnianiem wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji tychże metod

3) rozpowszechnianiem wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczychi pedagogicznych.

§ 5.

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanieseminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów, służących przedstawianiu treści i sposobów realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych i metodach pedagogicznych

2) udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom wychowawczo-oświatowym.

3) organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki umożliwiających im udział w seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach służących poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o treści, metodach realizacji a także o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych

4) finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji swoich programów.

5) finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych realizującychprzyjęte przez nie programypedagogiczno - edukacyjne

6) organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, pozostających w związku z realizacją przyjętych programów pedagogiczno - edukacyjnych oraz założeń oświatowych,

7) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia, doskonalenia nauczycieli i studentów, w szczególności organizowanie praktyk, hospitacji i zajęć otwartych w placówkach objętych patronatem fundacji.

2. Wyżej wymieniona działalność pożytku publicznego Fundacji jest wykonywana odpłatnie z zastrzeżeniem działalności określonej w § 5 ppkt 7, która może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie z tym, że dochód z odpłatnej działalności może służyć wyłącznie realizacji zadań dla których Fundacja została powołana.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych organizacji, osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.”

( Statut w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu w siedzibie Fundacji.)