Program Wiedza Edukacja Rozwój 

Uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Montessori w Warszawie, (którego organem prowadzącym jest Fundacja "Daj mi czas") w ramach programu ponadnarodowej mobilności uczniów POWER realizują projekt "Stop z plastikiem w szkole". Celem jest uwrażliwienie młodzieży na globalny problem - zanieczyszczenia planety plastikiem, diagnoza sytuacji oraz poszukanie możliwych rozwiązań w warunkach szkolnych. Podczas realizacji zadań uczniowie stworzą międzynarodowe zespoły, w których wypracują trwałe rozwiązania w swoich placówkach a następnie stworzą kampanię reklamującą projekt w innych szkołach. Projekt rozwija wszystkie kompetencje kluczowe a w szczególności: kompetencje cyfrowe, wielojęzyczne i matematyczno-przyrodnicze.  

Projekt „Stop z plastikiem w szkołach” ma na celu uwrażliwienie młodzieży na globalny problem ekologiczny – nadmiernego używania plastiku. W wyniku projektu zostaną podjęte różne działania w etapach:

1. Zaproponowanie projektu młodzieży szkolnej i wybranie zainteresowanej tematem grupy uczniów.

2.Uświadomienie problemu poprzez przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk (szereg zajęć z biologii, geografii i chemii – wynikające z podstawy programowej i zintegrowane międzyprzedmiotowo; spotkania z przedstawicielami organizacji proekologicznych; wizyta na wysypisku śmieci).

3. Sprawdzenie stanu problemu w szkole organizatora i szkole partnerskiej; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań (metody pomiarowe i statystyczne).

4. Zajęcia przygotowujące uczniów ze szkoły organizatora do sprawnej komunikacji na poziomie kulturowym, merytorycznym i językowym ze szkołą partnerską.

5. Komunikacja ze szkołą partnerską za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Nawiązanie kontaktu i wymiana wyników badań i pomiarów.

6. Przygotowanie uczniów szkoły organizatora do spotkania w gronie międzynarodowym pod kątem kulturowym, merytorycznym i językowym.

7. Wspólne szukanie rozwiązań napotkanych problemów nadmiernego używania plastiku w szkołach: organizatora i szkole partnerskiej (pierwsza wizyta grupy uczniów organizatora projektu w szkole partnerskiej – pierwsza grupa uczniów).

8. Testowanie różnych pomysłów, rozwiązań w szkole organizatora projektu i w szkole partnerskiej. Zbieranie spostrzeżeń i wniosków.

9. Wymiana doświadczeń i wniosków z wprowadzonych zmian. Przygotowanie propozycji stałych rozwiązań , które mogą trwale zmniejszyć zużycie bądź wyeliminować plastik w szkołach (druga wizyta grupy uczniów organizatora projektu w szkole partnerskiej – druga grupa uczniów).

10. Stworzenie filmu podsumowującego całe przedsięwzięcie, udostępnienie go w mediach społecznościowych w celu upowszechnienia idei ograniczenia bądź wyeliminowania plastiku w innych szkołach.